De teloorgang van een wijkkrantje.

Een wijkkrant met doelstellingen
Toen de Noorderzon een stichting werd, zijn er doelstellingen geformuleerd. Doelstellingen die tot doel hebben een krant te maken die in de berichtgeving breed gedragen wordt. Anders gezegd, iedereen uit de wijk die wil participeren om tot een goede krant te komen moet hiervoor de kans krijgen. Hierbij wel in acht genomen dat er bepaald kwaliteitseisen zijn.
Ook stagiaires van onderwijsinstanties met raakvlakken moeten welkom zijn. Het spreekt voor zich dat er gezorgd moet worden voor goede begeleiding.
Met scholen, wijkgebouwen en andersoortige instanties uit Noord moet contact worden onderhouden zodat ook zij plaats hebben in het blad. Geschreven teksten en beeldmateriaal moeten zoveel mogelijk uit de wijk komen. Dat is een pre. Van de wijk, voor de wijk.
Voor de subsidiegevers moet duidelijk zijn waar de krant voor staat. Zij weten van deze doelstellingen. Het internet en social media horen online verlengstukken te zijn waarmee berichten of aankondigingen snel en vindbaar op het internet staan. Regelmatige updates voor de website en voor adhoc berichten/aankondigingen is plaats op de Facebookpagina van de Noorderzon.

Horen-zien-zwijgen

Helaas is de praktijk nu dat het bovenstaande onder een dikke laag stof ligt.
De berichten worden voornamelijk door één persoon geschreven, en de krant heeft veel weg van een persoonlijke portfolio. Hierbij komt het meer dan eens voor dat foto’s van jaren geleden gebruikt worden als deel van deze portfolio.
De updates van de online-krant lopen weken vertraging op wegens het achterhouden van foto’s. Een dubbelbelang is hiervan de oorzaak.

Het wijkblad is van doel tot middel verworden, een middel tot persoonlijk gewin. Deze verandering is niet meer ongedaan te maken vanwege een horen, zien, zwijgen houding.

Om deze reden stopt de Noorderzononline met zijn berichtgeving. De online-krant heeft altijd als streven gehad de doelstellingen na te leven. De website heeft een doel gehad en zal geen middel ter promotie zijn van een enkeling.
Was de Noorderzononline onafhankelijk van de papieren krant? Neen. Zij heeft dezelfde doelstellingen en de berichten van de krant zijn altijd opgenomen op de site.
Het verschil zit hem in het beheer.

Na jaren van frustratie over de teloorgang van de Noorderzon is voor dit beheer de tijd gekomen om een positieve weg te gaan bewandelen.
Offers brengen heeft alleen zin als ze leiden tot doelstellingen waar je achter staat.

Wat volgt zijn situaties waarmee de Noorderzon nu te maken heeft. Er worden geen namen genoemd. De teloorgang is wat in essentie beschreven wordt, en wat een horen zien zwijgen houding tot gevolg heeft.
Door deductie is echter wel uit te vinden wie de schrijver van dit bericht is.

Horen-zien-zwijgen

De Gebiedscommissie en ambtenarengroupie
Voor subsidie van de overheid is er de Gebiedscommissie en een adviserende ambtenaar. Deze mensen zijn meer dan vaak aanwezig wanneer een gesubsidieerde activiteit plaatsvindt of dat er een onthulling is.
Een van de fotografen heeft hoog op zijn agenda staan dat hij bij deze activiteiten al fotograferend steeds in de picture moet staan om zelf voor subsidie in aanmerking te komen. Afgelopen jaren is dat steeds gelukt, waarbij de laatste anderhalf jaar hij ruimhartig betaald is voor Facebookberichten, €120,00 inclusief per bericht. De berichten gaan over Noord, hetzelfde gebied als waar de Noorderzon op zijn Facebookpagina over bericht.
Het mooiste excuus; ‘Hij is erin geluisd door Communicatie’.
Om zijn domein af te bakeren claimt hij het alleenrecht op de fotografie. Hiermee probeert hij ook een afhankelijkheidsituatie te creëren, omdat hij dan de enige is die foto’s heeft van een betreffend evenement.
Bij een stichting in Noord heeft hij hoe verbazingwekkend ook zichzelf het alleenrecht op het maken van foto’s verschaft. Wil je als stichting wel zo afhankelijk zijn, zeker als het hier architectuur betreft?

Om zijn positie te versterken heeft hij dan ook zijn best gedaan om de berichtgeving van de krant op Facebook sterk te vertragen. We hebben het hier over iemand die fotografeert en onopgeleid is, een autodidact dus.
Om deze situatie de kop te bieden worden er voor de Facebookpagina foto’s gemaakt buiten hem om. Ook worden de foto’s gebruikt die bij binnengekomen berichten zitten zodat deze niet vervangen worden.

Horen-zien-zwijgen

Een vrijwilliger van de Noorderzon, maar ook voor de Noorderzon?
Sinds een paar jaar is er een vrijwilliger die fotografeert voor de Noorderzon, hij doet dit zonder vakopleiding. Hij is werkeloos en is op zijn verzoek aangemeld als vrijwilliger bij de wijkkrant om aan de sollicitatieplicht te ontkomen. Zijn werkeloosheid wijdt hij aan fysieke beperkingen waardoor hij niet lang op de been kan zijn.
Sinds dit jaar heeft er een verandering plaatsgevonden. Om zaken te verbloemen bij Communicatie heeft de groupiefotograaf onze vrijwilliger bij zijn werkzaamheden betrokken. Hierbij wordt vaag gehouden of het hier om de Noorderzon gaat of daarbuiten. Zeker is wel dat de vrijwilliger buiten de krant om betaald wordt onder de noemer van vrijwillersvergoeding/onkostenvergoeding. Geef het beestje een naam. Kenmerkend voor deze fotograaf is dat hij met een extreme groothoeklens fotografeert en de foto’s er altijd zwaar vervormt uitzien.
Begrijpelijk is het dat deze situatie het domeingedrag van de groupiefotograaf ondersteunt.

Horen-zien-zwijgen

De krantenbezorging
Voor een paar maanden terug kwamen er weer klachten binnen dat het wijkblaadje niet overal was bezorgd. Dit keer betrof het de Noorderboulevard. Het was niet de eerste keer dat er klachten waren, het is eerder regel dan uitzondering.
De contactpersoon van de bezorger belt dus weer de bezorger en zegt, ‘Wil je alsjeblieft overal de krant bezorgen, please, please, please?’.
Voordat de lay-out van laatste krant naar de drukker gaat, vraagt de contactpersoon van de bezorger, ‘Zullen we dit keer in plaats van 12.000 exemplaren er nu maar 10.000 bestellen, de vorige keer zijn er veel krantjes overgebleven?’.
U moet weten dat bij volledige bezorging er geen kranten over zijn, iets wat voor potentiële adverteerders belangrijk is. De contactpersoon blijft om persoonlijke redenen halsstarrig vasthouden aan de bezorger die ook in een andere wijk voor klachten zorgt.

Horen-zien-zwijgen

De adverteerderwervingsactiviteiten
Doordat Communicatie Gebied Noord de subsidie drastisch gekort heeft, iets wat buiten medeweten van de redactie besproken is met de groupiefotograaf, moest de krant op zoek naar adverteerders.
Belangrijk voor de administratie is een dekkende begroting, zeker omdat de financiën ondergebracht zijn bij een wijkgebouw. Je wil immers niet dat het wijkgebouw met tekorten komt te zitten vanwege de krant.
Het was aan het begin van dit jaar dus een eis dat de begroting dekkend moest zijn.
Naast andere afspraken die in het begin van dit jaar op papier zijn gezet, stond ook een adverteerder die met zijn advertenties de begroting dekkend maakte. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen.
Helaas is er na meerdere malen een factuur te hebben verzonden geen enkele betaling van de adverteerder geweest. Meerdere malen zou degene die contact met de adverteerder heeft, de adverteerder erop aanspreken. Maar ook na meer dan een half jaar is er geen verandering in de situatie. Wel steeds weer het verzoek van de contactpersoon om opnieuw de facturen te sturen. Er is hier dus sprake van een wanbetaler.
Het opmerkelijke aan deze vervelende situatie is dat de contactpersoon in het bestuur zit van de stichting van de wanbetaler. Please, please, please heeft dus geen enkele uitwerking gehad.
De realiteit is dus dat de Noorderzon ondanks deze toezegging geen dekkende begroting heeft. De groupiefotograaf heeft ondanks zijn gesprek met Communicatie Gebied Noord ook niets ondernomen om adverteerders voor de krant te vinden.
Waarschijnlijk wordt vastgehouden aan het plan om Communicatie te vragen het begrotingstekort te dichten met als motivatie dat het met de adverteerders niet is gelukt.
Zou Communicatie Gebied Noord daar nu in tuinen?

Horen-zien-zwijgen

Tot slot
Tot het bestuur.
Wanneer je een vissersbootje hebt dat verschillende mankementen vertoont, kun je niet zeggen “Ik heb er geen verstand van”, ”Ik wil er geen tijd aan besteden” of “Niet nu want er moet vis worden gevangen”. Wanneer het bootje zinkt dan is er geen vis meer en ben je bemanning kwijt.
Het zou toepasselijk zijn wanneer het bootje de naam ‘De leugen regeert’ zou dragen. Een bootje dat gedoemd is om te vergaan.
Saillant detail is dat het bestuur verbindingen heeft met een redactielid, waaronder een familieverbinding.
Horen-zien-zwijgen 

Betaalt krijgen voor Facebookberichten
Mocht er iemand zijn die via Facebook ook wil berichten over Noord, afgelopen anderhalf jaar heeft Communicatie van Gebied Noord hiervoor subsidie verstrekt. Een ambtenaar heeft ooit laten weten dat beschikkingen voor subsidies openbaar zijn en te lezen.

 

Het is jammer dat Simon Carmiggelt dit stuk niet heeft kunnen schrijven, het had ongetwijfeld met veel groter plezier gelezen kunnen worden. Maar helaas………….. ook hij is niet meer.

 


Geplaatst op: 14 sep 2016